LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
Nhẫn Tròn 99.99%. 7.460.000 7.680.000
Nữ Trang 99.9% (SG) 7.360.000 7.650.000
Nữ Trang 98.0% (SG) 7.230.000 7.530.000
Nhẫn Tròn 97.0% 7.180.000 7.440.000
Vàng Tây 61.0% (SG+PNJ) 4.250.000 4.790.000
Vàng Tây 58.5% 3.400.000
Vàng Tây 41.6% 2.950.000